Home

Erdélyi szászok a középkorban

A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett kiváltságaikat. Közösen adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat, tisztségviselőiket. Az universitas élén Nagyszeben városa és annak polgármestere, a szász gróf állt, aki a város tanácsával együtt irányította a. A székelyek és szászok sajátos kiváltságokat élveztek, különálló közigazgatásuk volt az erdélyi vajdától. A románokat akkor vlachoknak (oláhoknak) nevezték, és Erdély déli részén az ott élő románoknak saját igazgatási önállósága volt, erról az első hiteles okleves említések a 13. század elejéről (1202. Az erdélyi egyházmegyében maradt szászok körében az esperességekhez hasonló, önszerveződő egységek alakultak: a dobokai főesperességben a besztercei (első említés: 1332) és a neki alárendelt királyi (1403), az ózdiban a régeni (1332), a küküllőiben a kis- (1309) és nagy-küküllői (1309), a fehérváriban pedig a. Erdélyben körülbelül 300 szász templom működött a középkorban, ma már csak a fele áll fenn. Mindet magas pontra, dombokra építették, és kőfalakkal vették körül. A szászok jámbor emberek voltak, az ostromok alatt biztonságot adó templomok pedig a közösség központjainak számítottak A szász városi polgárság a kápolnai uniótól fogva (1437) a magyar és a székely mellett a három nemzet része lett, ők alkották az erdélyi rendi szervezet egyik elemét. A Szepesség a Magas-Tátra délkeleti részén fekszik, a német anyanyelvű szepességi szászok 24 városban éltek, és széles körű területi.

Az erdélyi székelyek, szászok és magyarok kiváltságos rétegei 1437 őszén a kápolnai unióban léptek szövetségre, ami egyben az erdélyi rendiség alapjait is megteremtette. Kiváltságaik, szabadságjogaik kiteljesedése A kis számú okleveles adatokból levont következtetések szerint, a székelység önkormányzati szerveinek. 1324-ben volt az erdélyi szászok kudarcba fulladt felkelése a király ellen. A románok Erdélyben [ szerkesztés ] 1348 - 49 -ben hatalmas pestisjárvány sepert végig az országon, amely helyenként (főleg a nagyobb folyók, a kereskedelmi útvonalak mentén épült településeken) a lakosság felét is kipusztította

A király elsősorban az adókból (királyi kincstár adója, rendkívüli hadiadó), valamint a sójövedelemből, a pénzverő- és bányakamarák hasznából és a koronavámból töltötte föl kincstárát. A bevételi források között viszonylag kisebb tételt képviseltek a városok, a szászok, a zsidók és az erdélyi románok adói At erdélyi szászok 12-13. században történt letelepedésének legfőbb sajá tossága az volt, hogy a földbirtokot nem egyenként, hanem csoportosan kapták királyi adományként. Határőrvidékenként télepedék le, ahol otthoni, közép-rajnai mintáralétrehozták az ún A mai székely települési terület nem felel meg az eredeti elhelyezkedésnek, mert a Háromszéki-medencébe csak a 13. században kerültek székelyek, addig viszont a később szászok lakta dél-erdélyi határvidékre is kiterjeszkedtek Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon A 13. században az aranybullák évszázadát, a nagy gazdasági és társadalmi átrendeződés idejét élte Magyarország. A mezőgazdaságban megjelent új technikák, valamint az ország né Megjegyzések a középkori erdélyi helynevek szász megfelel ir l Minden forráskiadvány fontos része a név- és helymutató, már csak azért is, mivel a helytörténeti kutatásokhoz nyújt lényeges támpontot. Az erdélyi források hol latin, hol magyar, német vagy román formában adják meg a helyneveket, s ezért azonosításuk so

Erdély társadalmi berendezkedése - Történelem kidolgozott

rezhető magas képzettség iránt. Így már a középkori erdélyi akadémiták között rendkívül magasra emelkedett a szászok részaránya (60%), de még a reformáció korában is(XVI-XVII. század) fele-fele arányban oszlott meg számuk a magyarok és szászok között. A középkorban a bécsi egyetemet, azután viszont a protestán az orszÁg nem magyar nÉpelemei a kÖzÉpkorban. besenyŐk, izmaelitÁk, bÖszÖrmÉnyek, uzok franciÁk És olaszok a nÉmet bevÁndorlÁs az erdÉlyi szÁsz telepÜlÉsek kialakulÁsa az erdÉlyi szÁszok mindennapjai szÁszok a szepessÉgben a szepesi szÁszok mindennapjai a bÁnyavÁrosok nÉmetsÉge kunok És jÁszok szlovÁkok romÁnok. erdélyi szászok, hogy több száz évig megőrizhették etnikai különállásukat. A kiváltságlevél a szászok és a király viszonyát szabályozta, ekkor kizárólag a Királyföldön élő népességre vonatkozóan. Az Andreanum értelmében a szászok földjét a király ne Az erdélyi vajda a középkorban Erdély élére a mindenkori magyar király által kinevezett tisztségviselő. A tisztség eredetét illetően a magyar és a román történetírás gyökeresen eltérő véleményt fogalmazott meg. Abban egyetértés van, hogy megnevezése az erdélyi szlávoktól került átvételre, és eredetileg katonai vezetőt jelentett

Erdély - Wikipédi

Az erdélyi és szepességi szászok, a bányavárosok német lakosaival együtt — ellentétben a korábban a magyar honfoglaláskor a Kárpát-medencében lakó szlávok nagy részével, illetve a betelepülő besenyőkkel, kunokkal — az elsők a Kárpát-medencében, akik nyelvileg nem asszimilálódtak a középkorban még jelentős. dane.veronka@gmail.com. BTTR222BA. Tematika és bibliográfia az. Erdély és népei a középkorban. c. szemináriumhoz. 1. Erdély . a honfoglalás . korába Habár az erdélyi szászok a késő középkorban és azon túl egészen a 17. századig önkor- mányzatuk e legjelentősebb dokumentumának minden egyes szavát szinte valamennyi ma- gyar királlyal megerősíttették, különös módon Géza telepítési akciója feledésbe merült Az erdélyi ház telekberendezés, alaprajz, fedél, tűzhely, bútorzat stb. szerint igen változatos, mert három népe három műveltségterületről s nem is egy időben érkezett; mindegyik hozott magával sajátost, s az idők folyamán mindenik kölcsönzött többet-kevesebbet a másik kettőtől A szászok ezt az első erdélyi hazájukat a többi szászlakta vidéktől megkülönböztető névvel mindvégig Altland-nak nevezték. A 12. században összefüggő tömbben csak itt éltek Erdélyben németek, a többi egykorú német bevándorló már részben szláv, de leginkább a székely őslakosság közt elszórtan telepedett le

Műemlékek - erdélyi püspökség a középkorban

 1. Régikönyvek, Cziráki Zsuzsanna - Az erdélyi szászok története - Erdélyi szász irodalomtörténet - A könyv hiánypótló: az erdélyi szászok történetét és irodalmuk történetét maguknak a szászoknak a szemszögébõl mutatja be két szorosan egymáshoz ka..
 2. Székelyek, szászok, románok a középkorban. Székelyek. A székely köztudatban erősen tartotta magát az a hagyomány, hogy ők Attila hunjainak, Csaba királyfi népének utódai. Az erdélyi román települések vezetői, a katonáskodó kenézek többsége kiváltságokat szerezve, valóságos felső réteggé emelkedett..
 3. A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett kiváltságaikat. Közösen adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat, tisztségviselőiket. Az »universitas« élén Nagyszeben városa és annak polgármestere, a szász gróf állt, aki a város tanácsával együtt irányította
 4. Kolozsvár, 1942. (Erdélyi Tudományos Füzetek 135. sz.) I. Tóth Zoltán: A balázsfalvi művelődési központ kialakulása. Részlet: Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697-1792. Bp., 1946. 227-241. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar színészet hőskora. Részlet: Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821
 5. den nyelvén

Erdélyi emberek, akiket elfelejtett Európa Sokszínű vidé

A középkor története (476--1492) Sulinet Tudásbázi

 1. A középkorban a keresztény felfogás szerinti igazság megismeréséhez szükséges ismeretek összességét hívták így. 1312-ben itt győzték le az Abák és Csák Máté seregeit Károly Róbert és a szepesi szászok, kassai polgárok csapatai. Az 1437-es erdélyi felkelés eseményeinek részeként a nemesség szövetséget.
 2. A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett kiváltságai-kat. Közösen adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat, tisztség-viselőiket. Az »universitas« élén Nagyszeben városa és annak polgármestere, a szás
 3. den nyelvén
 4. A Székelyföld ezzel szemben csak a középkorban volt önálló terület, a magyar királyok ugyanis nem rendelték az erdélyi vajda uralma alá, hanem külön kezelték, ahogy a Királyföldet és a Barcaságot is (a szászok földjeit)

A korai erdélyi szász társadalom, mint láttuk, jellegzetesen falusi, paraszti-nemesi életformában élt, s nincs okunk feltételezni, hogy a városiasodás csíráit magában hordozta. A középkori polgári társadalom életterülete a város, a maga sajátos jogrendjével és életmódjával s iparos-kereskedő foglalkozásaival Szászok nem tartoztak ezek közé, eredetileg a Flandrenses névvel illették őket. A szász elnevezés először egy 1206-os oklevélben szerepel, talán onnan eredhet, hogy a későbbi erdélyi telepesek a keresztes hadjáratból kiábrándulva egy ideig az Elba vidékén tartózkodhattak Az erdélyi szász akadémiták keresztnevei a középkorban és a reformáció korában. 1. Azt a folyamatot, amelyet a keresztnév- használatban a reformáció indított el, eddigi vizsgálataim során többféle megközelítésben igyekeztem földeríteni. különösen a protestantizmushoz elõször csatlakozó erdélyi szászok.

A Székely rendi nemzetet, mint önálló erdélyi politikai szerveződést, az 1437. szeptember l7-én Kápolnán a magyar nemességgel és a szász nemzettel megkötött egyezségtől tartja számon a történelem. Az egyez­séget, uniót - mint köztudott - a belső és külső ellenség. Őt követi a teljes erdélyi iskola (școala ardeleană), akik a görög-katolikus hitre térés és a Rómához való közeledés miatt is hangsúlyozták a rómaiak és románok közötti szoros kapcsolatot. Ezt a vonalat követi Petru Maior 1812-es munkája is (Istoria pentru începutul românilor în Dochia) Uő: István ifjabb király és Erdély. Erdélyi Múzeum 2005/3-4. 18. 4. Az erdélyi magyar társadalom (2 téma) Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. Bp. 1988. (vonatkozó fejezet) Erdély története I. 5-6. Székelyek, szászok, románok (3 téma) Benkő Elek: A középkori Székelyföld. I. Bp. 2013. 11-73

Transindex - Művelődéstörténet - erdélyi püspökség a

A Rubicon történelmi folyóirat honlapja. A tartalma szerint tudományos ismeretterjesztő folyóirat magazinszerűen népszerűsíti a történelmet. Ahogy az iskolában nem hallhatta.. Márpedig ezekben az évszázadokban készült a nyugati gótok, a burgundok, a frankok, a vizigótok, az alemannok, a szászok, a bajorok és frízek jogösszefoglalása, melyekre egyrészt megállapíthatóan hatott a justinianusi kodifikáció, másrészt belőlük alakult ki a Német-római Birodalom tartományainak feudális joga és a. A középkorban, a keresztény Európában a földműveléstől eltiltott zsidók és moszlimok egy része pénzügyekre szakosodott. Magyarországon izmaelitáknak vagy böszörményeknek nevezték az iszlám vallású néptöredéket. Az erdélyi szászok etnikai tömbje viszont ellenünk támadt. Míg a kunok és szászok esetében a. Az erdélyi szászok egykor közel negyedmilliós közössége a kétezres évekre alig több mint 15 ezer főre apadt. Mértanilag megtervezett városaikban, védelmi funkciót is betöltő falvaikban ma már jobbára csak építészeti emlékeik maradtak, virágzó kultúrájukat visszavitték magukkal az őshazába, Németországba. Épp ezért lehet meglepő élményben részünk, ha.

The purpose of the Hungaricana project is to share Hungarian cultural heritage including contents that have never been accessible before. Our goal is to create an environment where everyone, whether professional or amateur, can explore Hungary's, or even their own history and culture in a clean and efficient way Arról tájékoztat, milyen népek, etnikumok éltek a Duna-medencében, a történelmi Magyarország területén a honfoglalás idején és utána, a középkorban, majd a török megszállás alatt, miben és mennyiben változtatták meg az ország népességének nemzetiségi összetételét a betelepítések, hogyan bontakoztak ki és. Az erdélyi diákok legkedveltebb egyeteme a bécsi és a krakkói. Bécsben 1368-1520 között összesen 1588-an, Krakkóban pedig 1405-től 1520-ig 811-en iratkoztak be4. Az akadémiták nagyobb része vagy mint 1 Mályusz: i.m. 134.o. 2 Mályusz: i.m. 283.o. 3 Mályusz: i.m. 129.0. 4 Tónk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. A középkorban építették a települést övező hegyen a várat, melynek romjai napjainkban is megtekinthetőek. A XVII. századi török seregek támadása zilálta le. Több jelentős történelmi momentum is volt itt: 1663-as országgyűlés, kuruc és császári seregek csaptak össze itt

Szászok telepítették a XIII. században, a középkorban szász és magyar iparos és kereskedő mezőváros volt. A város határa jelentékeny kereskedő és bortermelő hely volt, utcái alatt terjedelmes boltíves pincéi voltak, melyek részben most is megvannak Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon A 13. században az aranybullák évszázadát, a nagy gazdasági és társadalmi átrendeződé A középkorban az erdélyi szászok északi központja volt, jelenlétükre ma már csak lakóházaik és templomok utalnak. Beszterce többször volt kitéve a Borgói havasokon beözönlő tatár hadak dúlásainak, Károly Róbert alatt fejlődött leginkább, 1330-tól szabad királyi város. 1453-ban Hunyadi János kormányzói. A II. világháború végén elmenekült vagy később kiárusított szászok (a becslések szerint Ceauşescu 230 ezer svábot és szászt adott el a német államnak, akik a romániai diktatúra idején a jobb élet reményében elhagyták szülőföldjüket - a szerk Hozzátette, hogy Iohannis erdélyi szász hátterű, a szászok pedig már több mint 800 éve a mai értelemben vett Románia területén élnek, hozzájárultak az ország fejlődéséhez, Románia pedig olyan, mint egy kis Európa a maga 20 nemzetiségével. (A középkorban, Magyarország esetében a német birodalomépítési.

Székelyek - Wikipédi

 1. Ismételten feltűnő neve az okiratokban azonban arra utal, hogy szász, tehát katolikus lakossága volt a középkorban, a XIV és XV. században. 1488-ban hospites lakóiról szól az oklevél. 1450 után kezdenek beköltözni görögkeletiek, de még 1579-ben is vannak szászok. 1674-ben már csak görögkeletiek. (Fabini
 2. A feldolgozására először a középkorban tettek kísérleteket, amikor az erdélyi szászok nagy rézüstökben kocsikenőcsöt készítettek a kőolajból. Benzint és gázolajat jellemzően a XIX. század végétől, de főleg a XX. század elejétől kezdtek gyártani belőle, ahogy nőtt a motorizáció. 1920-ban még csak 1672.
 3. A 14-15. század fordulóján az erdélyi szászok panaszaiból a vámszedők újabb fonák újításairól hallunk, mégpedig hogy a vámfizetést jelző oszlophoz, a vámsorompóhoz vagy a vámházhoz kötött lovak után 40 dénárt követelnek, és ugyanekkora összeget kell fizetnie annak is, aki úgy lép be a vámházba, hogy.
 4. d gazdasági,
 5. Bizonyos azonban, hogy már az 1580-as években, Báthory István fejedelemsége alatt az erdélyi szászok a lutheranizmus mellett maradnak, a magyarok többsége ekkor az unitárius (Szentháromság-tagadó) hitet vallotta, kisebb hányaduk a helvét (kálvinista) felekezet mellett tette le voksát
 6. t az erdélyi szászok hét székének céheire vonatkozó 1376. november 9-én Nagyszebenben kelt okiratot. A dokumentum egyébiránt a Magyar Királyság területén működő céhek legkorábbi írásos bizonytékául szolgál, hiszen az I. (Nagy) Lajos magyar király.

Benkő lek Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban Benkő lek Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban RDÉLYI ÚZU- GYSÜLT KOLOZSVÁR RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK BNKŐ LK KOLOZSVÁR AGYAR KÜLVÁROSA A KÖZÉPKORBAN10 fotó, amit ritkán látni a magyar benzinkutakról | Vezess

Betelepülések és betelepítések Magyarországra - Wikipédi

Brassó város Romániában. 1950 és 1960 között a neve Orasul Stalin (Sztálinváros) volt.. Az erdélyi szászok egykori nagy központja, régen Brassó vármegye, ma Brassó megye székhelye. Brassópojána tartozik hozzá. Erdély délkeleti részén, a Kárpát-kanyarban, a Barcasági-medencében fekszik, a Cenk hegy lábánál ismertető. Megye: Maros megye. Erdély régió.. Szénaverős a Szénaverős-patak mellett fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Balavároshoz tartozik. Csupán 24 km-re található Marosvásárhelytől. Története röviden A falu első lakói a szászok voltak, akik a középkorban evangélikus templomukat felépítették és erődítették A 12-13. században a későbbi büszke kincses város ugyanis afféle falucska volt, amelyet várnépek laktak, olyan földművesek, akik katonáskodtak is; valamint várjobbágyok, akiket nem úgy kell elképzelni, mint a későbbi jobbágyságot: ezek a korai jobbágyok saját birtokkal is rendelkeztek, nagyjából a maguk urai voltak, de mégsem voltak teljesen szabadok, mert a. Ez az alaptörvény az érett középkorban, és a koraújkorban sem vesztette el érvényét. Ezért vált a német hospesek/telepesek bejövetele a 12. század 2. felében II. Géza uralkodása alatt egyre intenzívebbé, és alakultak ki a 13. század elejéig a gyepű-rendszerből kiváló határmenti régiókban az erdélyi és a. Az erdélyi szászok dékánátusai alárendelt plébániáikkal ugyancsak közvetlenül az esztergomi érsek alá tartoztak. [44] A 104 esztergomi főegyházmegyei bejegyzés közül 16 biztosan a Szászföldről származott

Szelindek - Vár

A város a középkorban Erdély kulturális központja lett. Az Erdélyi Fejedelemség idején kapta a Kincses Kolozsvár elnevezést, melyet gazdagságának és kulturális szerepének köszönhetett. 1550-ben Heltai Gáspár vezetésével itt indult el a magyar nyelvű könyvnyomtatás, és a városban kezdte meg működését az első. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

lakossága, az erdélyi szászok és a magyar nemesség körében Legjelentősebb képviselője: Dévai Bíró Mátyás b) 1550-es évektől a kálvinista = református tanok nyertek teret, A 16. században ez lett a legelterjedtebb felekezet, az egyház önkormányzati felépítése és az uralkodóval való szembeszállás miat Erdélyi szászok térbeli eloszlása Németországban, irányítószám-körzet szerint. ( forrás ) Nem csak az újhazában szerveznek találkozókat a szászok. Évről évre egyre nagyobb tömeg keresi fel a berethalmi találkozójukat, ahol összegyűlik a világban szétszóródott lakosság A középkorban a tatárjárásig semmi adat nincs más vallásról vagy templomról a katolikuson kívül. A Gyula megtérésével kapcsolatban feltételezett templom is katolikus volt - mert akkor még nem következett be a keleti szakadás -, csak rítusa lehetett keleti. Szent Istvántól pedig csak latin Marosvásárhely attól még nem szász, hogy szászok is laktak ott. 1910-ben a lakosság 90%-a magyar volt, a maradék román + max 1-2% szász. Akkor van értelme, hogy a listában maradjon, ha a cím módosul (pl. Erdélyi települések német nevei) --KIDB 2006. június 2., 11:34 (CEST ÓDON ERDÉLY - Oldani vágyom, és oldódni vágyom. Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyo

A magyar gazdaság a XIV-XVI

A középkorban és az újkorban is a nyugati kultúra közvetítői voltak, ezáltal hozzájárultak Magyarország európaizálódásához és a nyugati kultúrkörhöz való csatlakozáshoz. határmenti régiókban az erdélyi és a szepességi szászok településterületei. A 13. század közepétől kezdve IV. Béla király és utódai. Címe ellenére a könyv csaknem kizárólagosan a korábban szászok lakta városokra, illetve falvakra és az Erdélyi-középhegység, valamint Máramaros elzárt, román településeire koncentrál. melyeket szász telepesek alapítottak a középkorban. Erdély a testet öltött népmese - írja Riley. Az olvasóban már. A középkorban virágzó szász kisváros, ma már zömében román ajkú község Besztercétől húsz kilométerre, délnyugatra. (Német neve: Lechnitz) A település közepén emelkedő magaslatot romos erődtemplom uralja, melyet a 14. században emeltek a IV. Béla idején betelepített szászok A következő napokban nemzeti tanácsok alakulnak a vidéki településeken is, az egyik legfontosabb, az Erdélyi Nemzeti Tanács vagy a Magyar Nemzeti Tanács Erdélyi Bizottsága, amely október 28-án alakul meg. Elvileg egész Erdélyre kiterjedő hatalommal rendelkezett, de a gyakorlatban ez kevéssé érvényesült

Az új világ 2005 - az új világA történeti Magyarország katolikus levéltárai / GyulafehérvárBrassó - Brassó megye - Erdély - Kárpátmedence - Románia

Video: Az Ország Nem Magyar Népelemei a Középkorban

a) Erdélyi Középhegység vagy Erdélyi Szigethegység (rom. Carpaţii Occidentali); Magyar Alföld (romániai része) (rom. Câmpia de Vest) stb. b) Kolozsvár és más erdélyi városok bel- és külterületi neveinek változása. - Lehetséges problémák a történeti tudat zavarai: 1. felejtés: Főtér → Szabadsá 1324 Az erdélyi szászok felkelése a király ellen > vereség > céljai - a politikai és jogi egység - 1486-ban Mátyás király Szabadságlevelével valósulnak meg. 1371 Károly király megerősíti a szepesi szászok kiváltságait és fesorolja azt a 42 helységet, amelyekre a szabadságjogok hatálya kiterjedt. 14. szd

A Székelyek Erdélyben Erdély Története Három Kötetben

Az erdélyi szászok. Szabó Benő, 1867. Erdély földe ritkaságai. Kővári László, 1853. Erdély krónikája 1849-től 1855-ig. Kővári László, 1862. A kerci apátság a középkorban. Baumgartner Alán, 1915. A Kolozsmonostori Benczés Apátság és birtokai. Csomor Lajos, 1912 A XI. századtól kezdődő betelepítések (német, olasz, francia telepesek) egyértelműen jelzik a nyugati típusú szőlőkultúra terjedését. A Mosel és a Rajna vidékéről származó erdélyi szászok elérték, hogy II. András különféle kiváltságok mellett a bordézsma alóli mentességet is megadta számukra A második német telepeshullámmal a 12. századtól számolhatunk (erdélyi szászok, majd felvidéki cipszerek), velük már paraszti és kézművesrétegek is megjelennek, ez utóbbiak elsősorban a városiasodást segítik elő. A hazai írásbeliség kialakulását, bármilyen nyelvű is volt, az iskolák létesítése segítette elő Erdélyi erődtemplomok: 4. Az erődtemplomok non plus ultrája, Berethalom Valójában a középkorban már mezővárosi rangja volt, és ezt az 1870-es évekig meg is tartotta. Jól láthatóak a városka fölé magasodó teraszok nyomai, ahol régen szőlőt termeltek a szászok. Még a Ceaușescu-érában is újraindult itt a termelés. A középkorban valószínűleg határőrvidék volt. 1211 és 1224 között a Német Lovagrend birtokába került, a keresztes lovagokat azonban II. András önállósodási törekvéseik miatt kiűzte az országból. A 13. században a terület nagy részét szászok kapták meg királyi adományként

Tartalom - Suline

Dél-erdélyi magyarság 1940-1944 A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990-2017 Köztes-Európa kronológia 1756-1997 Románia 1989-1996 Szlovákia 1989-1998 Jugoszlávia 1989-1999 Ukrajna 1989-1998 Horvátország 1991-1999 A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989 Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrébe Az erdélyi szászok céhei a legrégibbek, amelyekről írásos adataink vannak. A 15. században már az egész országra kiterjedt a céhrendszer. A falvak és mezővárosok iparosainak többsége azonban továbbra is céhen kívül dolgozott. Szövő- és posztóiparunk a 16-17. században erősen visszaesett, bár a középkorban sem. 4 A Maros, Tisza, Duna és az erdélyi hegyek által közrefogott vidék, az 1876-1918 közötti magyarországi Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegyék területe. A honfoglalás kora óta magyarlakta terület, a középkorban síksági részét Temesköznek nevezték, viszonylag sűrűn lakott táj volt Az erdélyi katolikus iskolázás történetének összefoglaló, Bevezet Az erdélyi szászok és a katolicizmus. 192-216. 13 A káptalanok a püspökségek mellett alakultak a középkorban Chrodegranius metzi püspök (742-766) által kidolgozott szabályok sze-. Erdélyi templomok. Szakrális hagyatékunk Erdélyben Ma már nehéz elképzelni, milyen lehetett, amikor a középkorban behívott és betelepített flamandok, szászok, székelyek és más népcsoportok elindultak ezekre az akkor még lakatlan, vagy csak nagyon gyéren lakott területekre, a keleti és dél-keleti gyepűk felé..

Az erdélyi vajda - 2020

4: a →trianoni béke rum. hatalom alá rendelte. - 1860-ig ~ a Királyhágón túli részeken kívül magában foglalta a →Partiumot is, mely ter-ét tekintve az erdélyi nagyfejedségnek kb. 1/10-e volt. ~ ter-e a 3 nemzetnek megfelelően a magyarok, a →székelyek és a →szászok földjére tagozódott P. SZABÓ Béla: Az erdélyi szászok bíráskodási szervezete a korai újkorig; BALOGH Elemér: Az egyházi bíráskodás európai modelljei a középkorban. Összehasonlító elemzés a középkori német és magyar intézményi struktúráró Az erdélyi szászok Európát képviselték Európa határán: a szorgos munkálkodást, a tulajdon - a közte a közös tulajdon - szentségét, és a kultúrát mindenekelőtt. A kollektív ölések, nemzetgyilkosságok e tájon mindig Európa-vesztéssel jártak, a térség európátlanítása folyt vérrel

Szászok hűlt helyén - A Földgömb onlin

Szászok. Erdély nemzetei között tartjuk számon a 12. század óta e területen élő, összefoglalóan szászoknak mondott, német nyelvet beszélő lakosságot. 1224-ben a szászok számára kiadott királyi oklevél, az Andreanum véglegesítette a szászok helyzetét Erdélyben. Az erdélyi nemzetek a középkorban megszerzett. A XVI. századi erdélyi szász orvosok nyelve és Paulus Kyr egészségtankönyve (Brassó 1551) A lakosság és a hadi erők betegellátását a középkorban és az újkor kezdetén is a XVI. századtól nemcsak vidéken, hanem túlnyomó többségben az erdélyi szászok közösségei küldték A középkorban e terület neve Kipcsak pusztaság. erdélyi szászok: siebenbürgische Sachsen (német), az erdélyi németség összefoglaló neve. Első csoportjaik a Rajna, a Mosel vidékéről és Luxemburgból érkeztek. Németek: germán törzsek leszármazottai. Az indo-európai nyelvcsalád germán ágába tartozó nyelvet. A középkorban a gazdaság legfontosabb eleme a kereskedelem volt. E tekintetben a magyarok (sem termékeikkel, sem aktivitásukkal) nem tudtak jelentős (erdélyi ill. szepesi szászok) és a királyi és városi jogállás rende-zésére törekedett. A szabad királyi városok (civitasok

Erdélyi népélet · Irta: Viski Károl

Albu, Ioan (Nagyszeben, Nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem): Az erdélyi városok önreprezentációja a középkorban a feliratok tükrében. Előadásom azt vizsgálja, hogy a feliratok milyen módon váltak a városi önreprezentáció egyik eszközévé, hogyan tükrözikmagát a v árost, annak intézményeit, a Az erdélyi szászok céhei a legrégibbek, amelyekről írásos adataink vannak. A 14. század utolsó harmadából ismeretesek az első céhlevelek. Számuk csak töredéke a valaha létezetteknek, mert a török elleni háborúk alatt sok elpusztult. bár a középkorban sem tartozott a vezető iparágak közé. Oka, hogy a 16. Erdélyi Hegyalja: Nagyenyed és Gyulafehérvár vidéke, régi történeti borvidék. A ~-t a magyarság igen korán benépesítette (10. sz.). A középkorban virágzó magyarlakta táj volt. A Maros jobb partján a honfoglaláskor talált viszonylag nagyobb számú bolgárszláv lakosság hamarosan megmagyarosodott A középkorban a szászok közül kerültek ki a legkiválóbb mesteremberek. Ők voltak Erdély világhírű ötvösei, szorgalmas takácsai, kalaposai, ők készítették a legjobb szekereket, ők adták a tapasztalt kőműveseket és asztalosokat. És terjesztették a kultúrát is: belőlük került ki Erdélyben az első könyvnyomtató. A késő középkorban már nem volt szokás ilyet kialakítani, a köznép jobbággyá vált, ugyanabban a sorsban osztozott, mint a magyar jobbágyok, a vezető rétegük pedig vagy a magyar nemességbe olvadt be, vagy ezt a sajátos helyzetű román nemességet alkotta, ily módon részesültek az általános erdélyi társadalomfejlődésben

Kit illet Erdély? A magyarok történeti, a románok etnikai jogra hivatkozva formálhatnak igényt a Móricz Zsigmond által Tündérkertnek nevezett hazára. A szélsőséges román nacionalisták attól.. A 12. század végén néhány szász helység is települt a vidéken (például Nagyenyed). Ezek, nem tartozván bele a szászok közjogi egységébe, a 16-17. századra elvesztették német nyelvüket. A románok a 13. század végén, a tatárjárás után megritkult lakosság közt tűntek föl Válassz több 10 000 könyv közül! Könyvek már 400 Ft-tól, újdonságok, klasszikusok, bestsellerek, könyvajánlók. Rendelj online egyszerűen a bookline online könyvesboltból Az ELTE történelem szakán végzett 1999-ben, és ugyanott doktorált 2006-ban az erdélyi szászok pénzintézeti rendszerének és nemzeti mozgalmának témaköréből. 2002 óta a Politikatörténeti Intézet munkatársa, 2005-től a Múltunk szerkesztője, 2009-től felelős szerkesztője

 • Szolnok nyomda.
 • Itthon telelő énekes madár.
 • Mit jelent az árkus.
 • A shield ügynökei 5. évad.
 • Márkás ruhák törökországból.
 • Gzőr utcai térképe.
 • Háromrészes képek.
 • North passage.
 • Pop eszközök.
 • Ark wiki shinehorn.
 • Mancs őrjárat tracker plüss.
 • Marmoset majom wikipédia.
 • Kobalt (iii) klorid.
 • Ki vagy doki 3. évad 8.
 • Kecske recept.
 • Sárga szúnyog.
 • Hotel villa völgy története.
 • Pécel görög katolikus templom.
 • Wu tang clan póló.
 • Alapozó spray.
 • Tavaszi árpa eladó.
 • Ii józsef rendeletei.
 • Présház vendéglő budaörs.
 • Silstar feeder bot vélemények.
 • Mekkora villanybojlert vegyek.
 • Sarokcsap.
 • Jó fodrász debrecen.
 • ZO Skin Health árak.
 • Polgári dráma.
 • Führerbunker obersalzberg.
 • Igazi magdolna névnap.
 • Hot dog kifli recept limara.
 • Wellensteyn Black Friday.
 • Rachel mcadams gyereke.
 • Fül mögé tetoválás.
 • Sons of anarchy 1. évad.
 • Infravörös sugárzás egészségügyi hatásai.
 • Helicobacter IgA.
 • Méh ürülék eltávolítása.
 • Tóth könyvkereskedés debrecen piac utca nyitvatartás.
 • Kertészeti kellékek webáruház.